Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do ZS7 w Koszalinie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego

nabory.eduportal.koszalin.pl

Wyniki rekrutacji będą widoczne po zalogowaniu do konta użytkownika pod adresem:

nabory.eduportal.koszalin.pl

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie :

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz.586 z 20 marca 2017 r.)
 • Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim
 • Na podstawie 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art.149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203)

TERMINY NABORU

 1. Termin i sposób składania podań

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30stycznia 2018r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe) na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

9 maj -19 czerwca 2018 r. 
do godz. 15.00

Należy zarejestrować się w serwisie internetowym pod adresem:nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożyć wniosek (w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru.

Jak wybrać naszą szkołę?

Podczas generowania podania o przyjęcie do szkoły na początku należy wybrać: 
- dowolną liczbę szkół ponadgimnazjalnych (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół) 
- preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału)

9 - 5 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

-oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

15 - 19 czerwca 2018r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól

22 - 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 28 czerwca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6lipca 2018 r.

do godz. 12.00

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10lipca 2018 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia :

-oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia,
a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

dnia 11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

dnia 12lipca 2018r. do godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora   technikum i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 9 sierpnia 2018

do godz. 12:00

Dodatkowe postępowanie uzupłeniające w szkołach dysponującymi wolnymi miejscami

 1. Wymagane dokumenty

- Podanie w wersji papierowej
- Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
- 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
- Karta zdrowia z gimnazjum
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) – do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00

- oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenia dostępne są na stronie http://www.zs7.koszalin.pl/ w zakładce rekrutacja.

Dodatkowo kandydaci do obu typów szkół mogą dołączyć:
- opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu

3.Zasady rekrutacji:

- W procesie rekrutacji zarówno do Technikum Budowlanego jak i doBranżowej Szkoły I Stopnia nie ma wymaganego progu punktowego
- Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

 • a) oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum
 1. b) wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • c) inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (konkursy, działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, wolontariat itp.


Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

- maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego– 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z :
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) 
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,

- 79 punktów  za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – (72 pkt) + za „czerwony pasek” - (7pkt) według zasady :

celujący – 18 punktów;
bardzo dobry – 17 punktów; 
dobry – 14 punktów; 
dostateczny – 8 punktów; 
dopuszczający – 2 punkty.


Przedmiotami dodatkowo punktowanymi są:

- w klasie technik budownictwa – j.obcy , informatyka
- w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – j.obcy, technika
- w klasie technik architektury krajobrazu – j. obcy, plastyka
- w klasie technik geodeta – j. obcy, geografia
- w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej- j. obcy, informatyka
- w klasie technik analityk- j.obcy, biologia

21 punktów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

- szczególne osiągnięcia edukacyjne , artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 18 punktów (tabela nr 1)

- aktywność społeczna ( w tym wolontariat) – 3 punkty

Tabela nr 1

Lp.

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty

1.

Finalista konkursu przedmiotowego

10

2.

Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

7

3.

Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

5

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolsie – artystyczne

1.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

2.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

3.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratora Oświaty

1.

Finalista konkursów przedmiotowych ( dwóch lub więcej)

10

2.

Finalista konkursu przedmiotowego

7

3.

Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej)

7

4.

Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej)

5

5.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

6.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub teleturnieje wiedzy artystycznej

1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

2.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

3.

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

4.

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

5.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

6.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

1.

Międzykrajowym

4

2.

Krajowym

3

3.

Wojewódzkim

2

4.

Powiatowym

1


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 uwzględniany w postępowaniu rekrutacfyjnym opublikowany jest na stronie Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych i stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji . 


W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.

Rekrutacja do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, bez progu punktowego.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności

 1. Ogłoszenie wyników:

  - Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  6lipca 2018 do godz. 12.00. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.

  - Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 7  do dnia 10 lipca 2018 r. do godz.15.00poprzez złożenie oświadczenia o wyborze tej szkoły. Wtedy otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  - Do dnia  10 lipca 2018 r. do godz.15.00 należy złożyć  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  - 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

  - Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w miarę posiadanych wolnych miejsc.