Strona główna

Porozumienie o współpracy z firmą ORGADATA

 

ORGADATA1

 

 

W dniu 12.09.2016 r. w gabinecie Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego
zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 7 z Firmą ORGADATA.


Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 - Panią Ewę Kroll
i Prezesa Zarządu firmy ORGADATA East Europe Sp. z o.o. - Pana Mariusza Megiera.

 

W organizacji zawarcia porozumienia uczestniczyło Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych
i Zatrudnienia Urząd Miejski w Koszalinie.

 

Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie
poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 7 o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, które
ułatwią absolwentom kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia.

 

W ramach porozumienia firma ORGADATA East Europe Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

 

1) Prezentacji uczniom Zespołu Szkół nr 7 profilu działalności firmy;

2) Objęcie w roku szkolnym 2016/2017 patronatem klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 7
kształcącej w zawodzie technik budownictwa;

3) Wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć dodatkowych
(1-2 godz. lekcyjne w tygodniu) dla uczniów klasy objętej patronatem;

4) Współorganizacji zajęć koła naukowego z zakresu projektowania okien, drzwi i fasad aluminowych
dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 poprzez oddelegowanie pracownika do prowadzenia zajęć;

5) Organizacji spotań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 7
(np. szkolenia, prezentacje, wykłady, wycieczki);

6) Organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w firmach partnerskich produkujących okna;

7) Nieodpłatnego udostępniania dla Zespołu Szkół nr 7 licencji użytkowania profesjonalnego oprogramowania
do konstrukcji okien, drzwi i fasad LogiKal na cały okres obowiązywania Porozumienia oraz do przeszkolenia
wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego w zakresie obsługi ww. oprogramowania;

8) Zgody na używanie swojego logo i nazwy firmy w działaniach promocyjnych szkoły objętej patronatem;

9) Innych działań uzgadnianych na bieżąco przez obie strony porozumienia.

 

 

W ramach porozumienia Zespołu Szkół nr 7 zobowiązuje się do:

 

1) Współpracy w z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o. w zakresie organizacji i popularyzacji przedsięwzięć,
o których mowa w § 2;

2) Oddelegowania nauczycieli do sprawowania opieki nad młodzieżą podczas przedsięwzięć organizowanych
wspólnie z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o. przy czym oddelegowani nauczyciele będą
ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie realizacji tych przedsięwzięć;

3) Udostępnienia miejsca na terenie szkoły (pracowni praktycznej nauki zawod) do organizacji zajęć dodatkowych
oraz koła naukowego;

4) Współorganizacji zajeć dodatkowych oraz koła naukowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 poprzez oddelegowanie
nauczyciela do sprawowania opieki nad młodzieżą;

5) Udostępnienia miejsca na terenie szkoły na umieszczenie plakatu reklamującego współpracę
z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o. Treść plakatu zostanie wcześniej zaakceptowana przez obie strony,
a koszt jego wykonania poniesie firma;

6) Innych działań uzgadnianych na bieżąco przrez obie strony porozumienia w tym Unijne Projekty Edukacyjne.

 

Zajęcia ruszą już we wrześniu.