PO WER

Europejski wymiar kształcenia zawodowego

logo power

REGULAMIN REKRUTACJI

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7 w Koszalinie”

realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Działanie A1 - realizacja 2-tygodniowych staży dla 59 uczniów ZS 7 w Koszalinie w ośrodkach szkoleniowych w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. W grupie docelowej znajdą się:

- dwie grupy z technikum budownictwa - 10 i 8 osób

- jedna 16-osobowa grupa z technikum architektury krajobrazu

- jedna 9-osobowe grupy z technikum cyfrowych procesów graficznych

- dwie 8-osobowe grupy z zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Działanie A2- realizacja 1-tychodniowego pobytu szkoleniowego dla nauczycieli z ZS 7, w tym kadry zarządzającej, w ADC College w Londynie w ramach mobilności Sharing Good Practice

W grupie docelowej znajdzie się 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Regulamin rekrutacji uczestników przedstawia się następująco:

A. Zasady ogóle; Naczelne zasady rekrutacji: jawność, merytoryczność, brak dyskryminacji z jakichkolwiek powodów takich jak płeć, wiek, religia, orientacja seksualna, niepełnosprawność.

B. Informacja o programie; Najpóźniej na sześć tygodni przed planowanymi mobilnościami na tablicy informacyjnej na terenie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej zamieszczona zostanie informacja o projekcie zawierająca: regulamin naboru, informacje o realizowanym projekcie, informacje o programie Erasmus+, informacje o jednostce przyjmującej, informacje o korzyściach płynących z uczestnictwa w projekcie, nazwiska koordynatorów projektu, termin spotkania informacyjnego z uczestnikami i rodzicami uczestników niepełnoletnich.

C. Nabór

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona na zasadzie konkursu. Uczniowie z danej grupy wyjazdowej, którzy otrzymają największą liczbę punktów stanowić będzie grupę podstawową (łącznie 59 uczniów); pozostali w odpowiedniej kolejności punktowej stanowić będą grupę rezerwową. Odpowiednio 8 nauczycieli w działaniu A2 , którzy otrzymają największą liczbę punktów stanowić będzie grupę podstawową ; pozostali w odpowiedniej kolejności punktowej stanowić będą grupę rezerwową.

W przypadku działania A1 do konkursu mogą przystąpić uczniowie ZS nr 7 z klas:

- II i III technikum budownictwa, architektury krajobrazu, cyfrowych procesów graficznych

- II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Niepełnoletni kandydaci muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na wyjazd.

W przypadku działania A2 do konkursu mogą przystąpić wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZS nr 7.

Zgłoszenie swojej kandydatury musi nastąpić przed upływem wskazanego terminu.

2. Rekrutacji uczestników dokonuje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

- dyrektor szkoły

- koordynatorzy projektu

- pedagog szkolny (tylko w przypadku uczniów)

- przedstawiciel rady rodziców

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego( tylko w przypadku uczniów)

- przewodniczący związków zawodowych (tylko w przypadku nauczycieli)

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów na staż.

W przypadku działania A1 (staże dla uczniów) system punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:

- ocena z zachowania: 1 – 6 pkt.

- ocena z praktyk: 1 – 6 pkt.

- każdy przedmiot zawodowy: 1 – 6 pkt.

- ocena wychowawcy klasy, mająca na celu wyrównywanie szans (np. czy uczeń ma specjalne potrzeby, sytuacja materialna, stopień zagrożenia wykluczeniem społecznym, umiejętność funkcjonowania w grupie): 1 – 6 pkt.

- ocena z języka niemieckiego: 1 – 6 pkt.

W przypadku działania A2 (mobilność dla nauczycieli) podstawą do rekrutacji jest "Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktyczno-wychowawczej" za ubiegły semestr oraz test ze znajomości języka angielskiego.

System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:

- realizowane programy, przedsięwzięcia oraz projekty w zakresie dydaktyki: 1 - 6 pkt.

- realizowane programy, przedsięwzięcia w zakresie wychowania i opieki: - 1 - 6 pkt.

- podjęte zewnętrzne formy doskonalenia i dokształcania zawodowego: 1 - 6 pkt.

- podjęte działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 1 - 6 pkt.

- inne osiągnięcia w pracy: 1 - 6 pkt.

- wynik testu językowego: 1 - 6 pkt.

Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione na szkolnej tablicy ogłoszeń niezwłocznie po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników. Komisja niezwłocznie dokonuje analizy odwołań i ogłasza ostateczną decyzję.

 

Do pobrania :

Regulamin rekrutacji

Prezentacja Projketu POWER VET 2016