TECHNIKUM BUDOWLANE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 IM. BRONISŁAWA BUKOWSKIEGO W KOSZALINIE (4-LETNIE)

TECHNIK GEODETA

Technik geodeta

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
4) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów, nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
5) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
6) prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Technik geodeta 2018/2019