Włochy

Zasady rekrutacji Erasmus+

Zasady rekrutacji kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ akcja 1 – mobilność kadry edukacji szkolnej na rok szkolny 2015/2016

Plik pdf

 

Zasady rekrutacji kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie
na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
akcja 1 – mobilność kadry edukacji szkolnej
na rok szkolny 2015/2016


§ 1


1. Rekrutacja nauczycieli ZS 7 na wyjazd za granicę, w celu uczestniczenia w kursach metodyczno – językowych, odbywa się zgodnie z zasadami określanymi w umowie zawartej pomiędzy Zespołem Szkół nr 7 w Koszalinie, a Uczestnikiem (nauczycielem) programu Erasmus+.


§ 2


Procedura ubiegania się o wyjazd na szkolenia w ramach projektu „Belfer na 6+” w ramach programu Erasmus + akcja 1 – mobilność kadry edukacji szkolnej:
1. Zainteresowani wyjazdem nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie powinni:
a) wypełnić wniosek na wskazanym formularzu do Koordynatora Erasmusa (podania będą przyjmowane na bieżąco jednak najpóźniej do 10 września 2015.
b) Przejść procedurę kwalifikacyjną, zgodną z kryteriami określonymi w § 3.
c) Kwalifikacji na wyjazdy do Włoch i Wielkiej Brytanii na kursy metodyczno-językowe dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Wicedyrektor, Koordynator Erasmusa +, członek WDN.
2. Szczegóły wyjazdów, dotyczące programu kursu/szkolenia, liczby godzin wykładowych, terminu wyjazdu, itp. będą uzgadniane wspólnie przez zastępcę Koordynatora Erasmusa i partnera zagranicznego.
3. Koordynator oraz zastępca Koordynatora Erasmusa+ przygotują umowę, którą podpisuje nauczyciel ZS 7, Dyrektor szkoły oraz koordynator Erasmus+ .


§ 3


Kryteria kwalifikujące do wyjazdu nauczycieli ZS 7
1. Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus + musi być zatrudniony z
na podstawie mianowania w Zespole Szkół nr 7, jako placówce macierzystej w wymiarze pełnego etatu.
2. Procedurze kwalifikacji podlegają nauczyciele ZS 7, w szczególności przedmiotów ogólnokształcących
3. Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd w programie Erasmus + jest :

  • ocena pracy nauczyciela,
  • stopień zaangażowania nauczyciela w prace na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły,
  • udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

4. Podczas procedury kwalifikacyjnej, jako priorytetowe uznaje się:

  • opracowanie nowych materiałów dydaktycznych, przygotowanie wspólnych projektów, innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych,
  • zachowanie zasady zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn,
  • pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników mają pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych),
  • pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.


§ 4


1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli i podaje listę osób zakwalifikowanych na wyjazdy zagraniczne. Zamieszcza procedurę odwoławczą na stronie internetowej szkoły.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową nauczycieli ZS 7. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w pokoju nauczycielskim
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w ramach projektu „Belfer na 6 +” zakwalifikowanego nauczyciela zgodę na wyjazd otrzymuje nauczyciel z listy rezerwowej. W przypadku braku kandydatów przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca według powyższych zasad.

opracowały:
Magdalena Michałowska – Karaczewska, Kamilla Wasilewska
grafika Sławomir Bugajski