EGZAMIN ZAWODOWY

Misja szkoły: Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie jest szkołą przyjazną, nowoczesną, stwarzającą możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego uczniów, ukierunkowaną na przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.


Wizja szkoły:
1. Zespół Szkół nr 7 jest miejscem pracy dla nauczycieli, miejscem nauki dla uczniów, miejscem współpracy nauczycieli
z uczniami, miejscem spotkań nauczycieli z rodzicami, a także miejscem współpracy z dyrektorem szkoły.
2. Miejscem, w którym dokonuje się przekazywanie dorobku nauki i kultury ludzkiej, w którym uczeń kształci i rozwija intelekt, poznaje świat, nabywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.
3. Nauczyciel Zespołu Szkół nr 7 jest postrzegany jako opiekun, wychowawca, mistrz. Osoba, która wie, która umie, posiada pewną specjalistyczna wiedzę, i wiedze tę oraz umiejętności potrafi przekazywać, potrafi ich nauczyć.
4. Zespół Szkół nr 7 jest prestiżową placówką realizującą programy ze środków unijnych umożliwiające nauczycielom
i uczniom poznanie różnych systemów edukacyjnych. i nabywania doświadczeń zawodowych.
5. Dyrekcja Zespół Szkół nr 7 opracowuje ofertę edukacyjną zbieżną z kierunkami uczelni technicznych i aktualnymi potrzebami rynku pracy.
6. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 zapewniają równe szanse rozwoju uczniom, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
7. Pedagodzy Zespół Szkół nr 7 wspierają wychowanie w rodzinie – poznają system wartości preferowany w rodzinach, aby go uszanować lub wyrazić dezaprobatę dla wszelkiej patologii.
8. Nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 7 podejmują działania na rzecz zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
9. Absolwenci Zespołu Szkół nr 7 z powodzeniem zdają egzaminy zewnętrzne, podejmują kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych lub pracę zawodową.
10. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców współpracują na rzecz podniesienia jakości kształcenia.

Koncepcja pracy szkoły zawiera potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz oczekiwania środowiska lokalnego:
I. Kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:
1. Rozpoznawanie przez uczniów swoich zainteresowań, zdolności i dbanie o ich rozwój, podejmowanie właściwych decyzji i poczucia odpowiedzialności za nie.
2. Kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach.
3. Kształtowanie własnego wizerunku i dbałość o wysoką kulturę osobistą.
4. Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, Ojczyzny i jednoczącej się Europy.
5. Promowanie uniwersalnych wartości jak: tolerancja, szacunek dla innych i rzetelność.

Działania związane z kształceniem umiejętności planowania własnego rozwoju realizowane będą poprzez:
1. Zdiagnozowanie zainteresowań i zdolności uczniów, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami młodzieży (lista zajęć w załączeniu).
2. Uczestnictwo uczniów w zorganizowanych przez rówieśników apelach szkolnych (np: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości itd.).
3. Uczestnictwo uczniów w zorganizowanych imprezach szkolnych (np Dzień Ziemi, Andrzejki itd.).
4. Udział uczniów Zespołu Szkół nr 7 w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez miasto oraz w ramach współpracy z TPD.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w ramach realizowanego programu i podpisanych kontraktów ( m.in.: z Politechniką Koszalińską, PIOŚ, Urzędem Pracy itd.)
6. Doskonalenie zawodowe uczniów technikum i ZSZ w ramach programu Leonardo da Vinci.
7. Uczestnictwo uczniów w projekcie unijnym „ Zielona Energia w Szkołach”.
8. Uczestnictwo Uczniów w programie operacyjnym Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
9. Uczestnictwo w XII edycji konkursu fotograficznego „ Leśne pejzaże” nt. „Wszystkie odcienie zieleni”
10. Realizacja praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach takich jak: KPBP ”Przemysłówka”, Zakład Ogólnobudowlany BUDHAUS, Hurtownia Materiałów Budowlanych ABC, Pracownia Projektowa Architekt Mikołaj Krajewski, Usługi Budowlane Ryszard Graczyk, AGROBUD, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, PGK, MWiK, Urząd miny w Manowie, Urząd Miasta i Gminy w Sianowie, Zarząd Dróg Miejskich, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, STRABAG – grupa Koszalin, Zarząd Dróg Krajowych, SELFA, TERMEX, FORMAT, Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie, MAKS, PBO Piotr Flens
11. Zajęcia praktyczne uczniów na terenie szkoły pozwalają na realizację pomysłów i koncepcji uczniów w zagospodarowaniu terenu wokół niej.
12. Promowanie uniwersalnych wartości poprzez: organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami, uroczystości i imprez szkolnych.

II. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
1. Kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem.
2. Poszanowanie kultury, tradycji i symboli szkolnych, lokalnych i narodowych.
3. Kształtowanie postawy patriotycznej.
4. Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej.
5. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego i krajowego.
6. Rozwijanie tożsamości europejskiej.

Działania związane z przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym realizowane będą poprzez:
1. Włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez ich udział w programie ,,Współpraca z rodzicami”, imprezach
i uroczystościach szkolnych, warsztatach dla rodziców organizowanych przez wychowawców i pedagoga szkoły.
2. Udział delegacji uczniowskich w uroczystościach miejskich.
3. Udział uczniów naszej szkoły w realizacji programów Edukacji Obywatelskiej i Patriotycznej, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczeństwo.
4. Uczestnictwo uczniów w programie Leonardo da Vinci – praktyki zawodowe.
5. Zaangażowanie uczniów w realizację zadań wynikających z działalności Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta.

III. Promowanie zdrowego, bezpiecznego i ekologicznego stylu życia poprzez:
1. Propagowanie higienicznego i zdrowego stylu życia.
2. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami.
3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Działania związane z promowaniem zdrowego, bezpiecznego i ekologicznego stylu życia realizowane będą poprzez:
1. Udział uczniów w programie ,,Edukacji ekologicznej”, akcjach ekologicznych o zasięgu ogólnopolskim i światowym, takich jak ,,Sprzątanie
Świata”, ,,Światowy Dzień Ziemi”, konkursach ekologicznych, ,,Eko Planeta”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
2. Uczestnictwo uczniów w imprezach rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia typu: Dzień Sportu Szkolnego,
międzyszkolne zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Koła Sportowego.
3. Zaangażowanie uczniów w realizację zadań, wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki, udział w programie profilaktyki uzależnień -
NOE...
4. Udział uczniów w ogólnopolskim programie EKO SZKOŁA oraz ELEKTROŚMIECI – „ Mamy rady na odpady”.
5. Udział w Wojewódzki Konkursie Wiedzy o BHP w budownictwie, realizacja programu „Kultura bezpieczeństwa” we współpracy z PIP
w Szczecinie

IV. Praca nad rozwojem własnej osobowości, wdrażanie zdobytej wiedzy w życie poprzez:
1. Samodzielne podejmowanie decyzji.
2. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania.
3. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
4. Znajomość zasad funkcjonowania rodziny.

Działania związane z pracą nad rozwojem własnej osobowości, wdrażanie zdobytej wiedzy w życie realizowane będzie poprzez:
1. Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie w ramach, której uczniowie uczestniczą w zajęciach z preorientacji zawodowej.
2. Uczestnictwo uczniów w Światowym Dniu Przedsiębiorczości, konkursach z przedsiębiorczości.
3. Udział uczniów w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, etyki i religii.

Planowane kierunki działań dydaktyczno – wychowawczych i organizacyjnych w roku szkolnym 2013/2014:
1. Kontynuować programy związane z wychowaniem i profilaktyką.
2. Stosować indywidualizm w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się.
3. Rozwijać sprawność umysłową uczniów oraz ich osobiste zainteresowania.
4. Opracowywać programy autorskie mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
5. Opracowywać i wdrażać innowacje i eksperymenty pedagogiczne.
6. Monitorować rynek pracy i dostosowywać kierunki kształcenia.
7. Rozwijać współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami.
8. Kontynuować realizację programów ze środków unijnych.
9. Modernizować i rozbudowywać bazę szkoły w związku z wprowadzaniem nowych kierunków kształcenia.
10. Zorganizować ośrodki egzaminacyjny do zdawania kwalifikacji w zawodach kształconych w szkole.
11. Wzmacniać działania wychowawcze w zakresie pracy nauczyciela – wychowawcy.
12. Współpracować z rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania dzieci oraz podejmować wspólnie działania na rzecz rozwoju szkoły.