WNIOSKI I PODANIA


Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
2. Statut Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie.


Procedura postępowania:

1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) poprzez umotywowany wpis w dzienniczku ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekroczyć dwóch tygodni w półroczu.
3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte zaświadczeniem lekarskim.
4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania w/w zaświadczenia w dzienniku lekcyjnym w uwagach; nauczyciel obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składa wraz z podaniem w sekretariacie uczniowskim. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń lekarskich dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia z zajęciach wychowania fizycznego.
7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni opiekunowie), a w przypadku ucznia pełnoletniego o zwolnienie może wystąpić sam uczeń. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (wzór podania stanowi załącznik nr 1) składane jest w sekretariacie uczniowskim, z załączonym orginalnym zaświadczeniem lekarskim.
8. Podanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jego wystawienia.
9. Zwolnienie nie dostarczone w wyżej wskazanym terminie jest ważne od daty jego złożenia w sekretariacie uczniowskim wraz z podaniem.
10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia podania. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie uczniowskim.
11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni.
12. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego zostaje poinformowany, za pośrednictwem sekretariatu, nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.
14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego za całe półrocze roku szkolnego lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tych zajęć na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego wraz z podaniem o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowany jest nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
16. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego do domu/rozpoczynający później zajęcia ma zaznaczane w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione.
17. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
18. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym, rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami również wychowawca klasy.
Rada Pedagogiczna została zapoznana z procedurą w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wf