Artykuły

Rekrutacja 2019/20 - absolwenci Szkoły Podstawowej

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do klas pierwszych

dla absolwentów szkoły podstawowej

rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Koszalinie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego

nabory.eduportal.koszalin.pl

Wyniki rekrutacji będą widoczne po zalogowaniu do konta użytkownika pod adresem:

nabory.eduportal.koszalin.pl

 

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Zarządzenia Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum),do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.
 • Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. DZ. U. Z 2018 r. poz. 1457 ze zm. ) w&nbspbrzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w&nbspzwiązku z art. 149 ust. 4-6, art. 155 ust. 4-6 i art. 165 ust. 3-5 i art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

 

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do wybranych szkół

 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty o ile kandydat spełnia wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
 • Na podstawie art. 22 ust. 2pkt 8 ww. ustawy wydano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
 • Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej jeżeli spełniają wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły. Podstawa prawna: art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

W procesie rekrutacji zarówno do Technikum Budowlanego jak i do Branżowej Szkoły I Stopnia nie ma wymaganego progu punktowego

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą)

18 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 =35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 =35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 =30 pkt

1celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty.

Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

- maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego
- 100 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły – (72 pkt) + za „czerwony pasek” - (7pkt) według zasady :

Przedmiotami dodatkowo punktowanymi są:

- w klasie technik budownictwa – j.obcy , informatyka
- w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – j.obcy, technika
- w klasie technik architektury krajobrazu – j. obcy, plastyka
- w klasie technik geodeta – j. obcy, geografia
- w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej- j. obcy, informatyka

21 punktów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

- szczególne osiągnięcia edukacyjne , artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 punktów (tabela nr 1)

- aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty

Tabela nr 1

Lp.

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Liczba punktów

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty

1.

Finalista konkursu przedmiotowego

10

2.

Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

7

3.

Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

5

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie – artystyczne

1.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

2.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

3.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratora Oświaty

1.

Finalista konkursów przedmiotowych ( dwóch lub więcej)

10

2.

Finalista konkursu przedmiotowego

7

3.

Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej)

7

4.

Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych ( dwóch lub więcej)

5

5.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

6.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub teleturnieje wiedzy artystycznej

1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

2.

Finalista konkursu z   przedmiotu lub przedmiotów   objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

3.

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

4.

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

5.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

6.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

1.

Międzynarodowym

4

2.

Krajowym

3

3.

Wojewódzkim

2

4.

Powiatowym

1


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym opublikowany jest na stronie http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-2019-2020-dla-absolwentow-dotychczasowy/ i stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji .


W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.

Rekrutacja do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, bez progu punktowego.

 

TERMINY NABORU.

Termin i sposób składania podań

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8 /2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych : trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

Od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

Od 12 lipca 2019 r. od godz. 12.00

do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Należy zarejestrować się w serwisie internetowym pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl

oraz

złożyć wniosek

(w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru.

Jak wybrać naszą szkołę?

Podczas generowania podania o przyjęcie do szkoły na początku należy wybrać:
- dowolną liczbę szkół (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół)
- preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 9 maja do 4 lipca 2019r.

Od 12 lipca do 2 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach:

- oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

( oświadczenia znajdują się na stronie http://www.zs7.koszalin.pl w zakładce – rekrutacja- dokumenty do pobrania)

Od 14 do 18 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

X

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

Od 21 do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

X

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

do 28 czerwca 2019 r.

Do 2 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 8 lipca 2019 r.

Do 7 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia :

-- oryginału świadectwa ukończenia szkoły

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie w wersji papierowej
 • Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego kandydaci składają od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
 • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Karta zdrowia ze szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) – do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00
 • oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenia dostępne są na stronie http://www.zs7.koszalin.pl/ w zakładce rekrutacja.

Dodatkowo kandydaci do obu typów szkół mogą dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
 • zaświadczenie dyrektora swojej szkoły o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

 

Ogłoszenie wyników:

  • Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  5 lipca 2019 do godz. 12.00. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.

 

  • Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 7  do dnia 10 lipca 2019 r. do godz.15.00 poprzez złożenie oświadczenia o wyborze tej szkoły. Wtedy otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

  • Do dnia  10 lipca 2019 r. do godz.15.00 należy złożyć  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

  • 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

 

  • Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w miarę posiadanych wolnych miejsc.